Zabezpieczenie roszczeń – Łuków

Zabezpieczanie roszczeń to jeden z aspektów mojej działalności, którą prowadzę w ramach kancelarii w Łukowie. W każdej sprawie cywilnej można wnosić o zabezpieczenie roszczenia. Ma ono na celu uniemożliwienie dłużnikowi działań, mogących udaremnić egzekucję wyroku. Istnienie słusznej podstawy do przypuszczenia, że roszczenie istnieje i jest wymagalne, decyduje o jego wiarygodności.

Wiosek o zabezpieczenie uprawniony może złożyć podczas trwania sporu sądowego. We wniosku należy podać rodzaj wymaganego zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia przez sąd wymaga spełnienia dwóch warunków, do których należy uprawdopodobnienie roszczenia i uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Komu może korzystać z zabezpieczenia roszczeń?

Zgodnie z artykułem 730 kodeksu postępowania cywilnego, zabezpieczenie roszczeń może przysługiwać każdej stronie lub uczestnikowi postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Nie jest wymagane udowodnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzielaniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie obu tych podstaw zabezpieczenia jest wystarczające według przepisów.

Uprawdopodobnienie interesu prawnego opiera się na wykazaniu, w formie odpowiedniej argumentacji zawartej we wniosku, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi albo w znaczny sposób utrudni wykonanie orzeczenia zapadłego w sprawie lub osiągnięcia celu postępowania w sprawie.

 

Jakie są sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych?

Według artykułu 747 kodeksu postępowania cywilnego do sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych zalicza się:

  • zajęcie nieruchomości,
  • zajęcie wynagrodzenia za pracę,
  • zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego,
  • obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową,
  • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu,
  • obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską,
  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

 

Gdzie składa się wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego?

W przypadku, gdy postępowanie jeszcze się nie rozpoczęło, wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego składa się w sądzie właściwym do rozpoznania postępowania głównego w pierwszej instancji. W przypadku braku tej podstawy lub w sytuacji, w której postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma być zrealizowane w okręgach różnych sądów, wniosek składa się do sądu rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

W przypadku, gdy postępowanie zostało wszczęte, wniosek należy złożyć do sądu, w którym toczy się to postępowanie. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły i jest nim sytuacja postępowania toczącego się przed Sądem Najwyższym – wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.