Egzekucje wierzytelności – Łuków – Kancelaria Komornicza nr IV

Realizuję egzekucje wierzytelności. Łuków jest miejscowością, w której znajduje się prowadzona przeze mnie Kancelaria Komornicza nr IV. Wierzytelność rozumiana jest jako prawo wierzyciela do żądania od osoby zadłużonej określonego świadczenia. Świadczenie może być rodzaju pieniężnego lub niepieniężnego (np. towar) i wynika najczęściej z umowy. Komornicze zajęcie wierzytelności to skuteczny środek windykacyjny stosowany w celu odzyskania pieniędzy od dłużnika. Jeśli brakuje pewności, czy dłużnikowi przysługują jakieś wierzytelności, można zlecić poszukiwanie majątku dłużnika komornikowi.

 

Procedura egzekucji wierzytelności

Komornik przystępuje do egzekucji wierzytelności poprzez jej zajęcie. Proces zajęcia wierzytelności rozpoczyna złożenie stosownego wniosku, co leży w obowiązkach wierzyciela egzekwującego. Można zrobić to jednocześnie składając wniosek o wszczęcie egzekucji lub zrealizować osobno. Następnym krokiem jest wysłanie wezwania przez komornika do trzeciodłużnika – w momencie doręczenia wezwania zajęcie uznawane jest za dokonane.

W celu zajęcia wierzytelności komornik między innymi:

  • zawiadamia dłużnika, że nie wolno odbierać mu świadczeń ani w jakikolwiek sposób rozporządzać zajętą wierzytelnością oraz zabezpieczeniem, które zostało dla niej ustanowione,
  • jeśli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 kpc, zawiadamia dłużnika o tym, jaki charakter mają egzekwowane świadczenia,
  • wzywa dłużnika wierzytelności aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie czy przysługuje mu zajęta wierzytelność oraz w jakiej wysokości, a jeśli odmawia zapłaty, wzywa go do podania przyczyny.

 

Określenie wierzytelności

W składanym wniosku należy maksymalnie precyzyjnie określić wierzytelność, która ma podlegać zajęciu. Należy podać podstawę wierzytelności (może nią być faktura VAT czy też umowa), określić trzeciodłużnika oraz podać adres jego zamieszkania – jeśli jest to możliwe. Sąd Najwyższy wypowiadał się w kwestii dokładnego określania wierzytelności, zaznaczając, że jej zajęcie może zostać zrealizowane tylko po jej określeniu w sposób jednoznaczny, nie powodujący żadnych wątpliwości.

 

Co może podlegać zajęciu w ramach egzekucji wierzytelności?

Do wierzytelności, które podlegają zajęciu w ramach przeprowadzanej egzekucji zalicza się między innymi:

  • wierzytelności z różnego rodzaju umów – ze świadczeniem pieniężnym oraz niepieniężnym,
  • wierzytelności z tytułu papierów wartościowych, takich jak na przykład weksle,
  • wierzytelności z tytułu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z kodeksu pracy),
  • wierzytelności z tytułu rozliczeń podatkowych,
  • wierzytelności o charakterze odszkodowawczym (z ustalonymi wyjątkami).

 

Jakie wierzytelności nie podlegają zajęciu przez komornika?

Do wierzytelności, których komornik nie może zająć zalicza się między innymi kwoty, które zostały przyznane dłużnikowi na tak zwane specjalne cele. Mogą być to stypendia na dalsze kształcenie czy świadczenia dla dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej. Zajęte nie mogą zostać również takie wierzytelności jak świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wynikające z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania płynące z tytułu ubezpieczeń majątkowych do 75% ich wysokości. Nie można zająć również praw niezbywalnych, z wyjątkiem tych, które dzięki osobnej umowie stały się zbywalnymi, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa jest możliwe do powierzenia innej osobie.