Ściąganie długów – Łuków

Do moich kompetencji należy ściąganie długów, czym zajmuję się w ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Komorniczej w Łukowie. Proces ten odbywa się na wniosek wierzyciela, po złożeniu przez niego stosownego wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

W przypadku prób ściągnięcia długu, zazwyczaj pierwszym krokiem wierzyciela jest windykacja polubowna, która ma motywować dłużnika do regulacji należności albo zawarcia ugody, na skutek negocjacji.

W przypadku, gdy metody perswazji miękkiej są niewystarczające, należy podjąć zdecydowane działania z zakresu windykacji sądowo-egzekucyjnej.

 

Czy komornik ma prawo do ściągania długów z rodziny?

Polskie prawo stanowi, że każda osoba samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Jednak od reguły tej są wyjątki, do których należy między innymi odpowiedzialność solidarna. Powstaje ona w sytuacji, gdy dług zostaje zaciągnięty przez jednego z małżonków, na przykład na zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Do wyjątków należy również odpowiedzialność za osobę trzecią, na przykład w rezultacie szkód wyrządzonych przez niepełnoletnie dziecko. Komornik nie ma więc prawa do ściągania długów z rodziny.

 

Brak możliwości ściągnięcia długu

Bywa, że komornik nie ma możliwości ściągnięcia czegokolwiek na poczet długu. W takiej sytuacji, wierzyciel dostaje od komornika stosowne pismo, które informuje go o zaistniałej sytuacji. W piśmie tym podane są powody, dlaczego ściągnięcie długu nie może zostać wykonane. Wierzyciel ma tydzień czasu, liczonego od momentu doręczenia wspomnianego pisma, na przestawienie wniosku w którym ujawni inne, możliwe sposoby egzekucji należności. W przypadku, gdy tego rodzaju wniosek nie zostanie złożony, egzekucja podlega umorzeniu.

 

Dane we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej

W składanym wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej należy podać dane swoje oraz dłużnika, kwotę należności i składniki majątkowe dłużnika, z których ma być prowadzona egzekucja. Do wniosku powinien zostać dołączony tytuł wykonawczy, będący na przykład wyrokiem lub nakazem zapłaty, który należy zaopatrzyć w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Tytułem wykonawczym może być również ugoda alimentacyjna, która została zawarta pomiędzy rodzicami. We wniosku należy wskazać, jakie dokładnie świadczenia mają być dochodzone oraz jaki rodzaj działań w celu ich odzyskania ma podjąć komornik.

 

Brak informacji o majątku dłużnika

Jeśli wierzyciel nie posiada informacji o tym, jakim majątkiem dysponuje dłużnik, może zlecić przeszukiwanie majątku komornikowi. Należy zrobić to przed wskazaniem sposobu egzekucji. Zwalnia to z obowiązku prowadzenia samodzielnych działań. Opłata za tego rodzaju usługi wliczana jest do kosztów prowadzonej egzekucji, podlegając zwrotowi po realizacji skutecznego postępowania. Każde generujące koszty działanie komornika, związane z przeszukiwaniem majątku, wiąże się z powiadomieniem wierzyciela o przeprowadzanych czynnościach oraz ich cenie.