Spis inwentarza – komornik Łuków

W przypadku przejęcia przez spadkobiercę spadku z dobrodziejstwem inwentarza – zarówno z mocy prawa, jak również dzięki złożeniu stosownego oświadczenia – jeśli zachodzi obawa co do długów będących częścią spadku, należy wykonać tak zwany spis inwentarza. Komornik realizuje go na mocy postanowienia sądowego. W ramach działalności mojej kancelarii w Łukowie wykonuję spis inwentarza. Czynność tego rodzaju realizuje się na wniosek osoby, która uprawdopodobni fakt, że jest:

  • spadkobiercą,
  • zapisobiercą,
  • wykonawcą testamentu,
  • osobą uprawnioną do zachowku,
  • wierzycielem, który dysponuje dowodem należności przeciwko spadkodawcy.

Wspominany wniosek o spis inwentarza można złożyć komornikowi, który dokona zawiadomienia sądu spadku, który z kolei wyda stosowne powiadomienie w przedmiocie spisu inwentarza.

 

Co obejmuje spis inwentarza?

W spisie inwentarza należy wyszczególnić konkretne aktywa i pasywa, które obejmuje spadek. Aby poprawnie wykonać spis inwentarza, należy posiadać wiedzę o dokładnym stanie majątku spadkodawcy. Dlatego zdarza się, że ktoś ma uprawnienia do wykonania takiego wykazu, ale nie orientuje się w majątku spadkodawcy. Warto więc zlecać tego rodzaju czynności komornikowi.

W spisie inwentarza zamieszcza się przedmioty, które wchodzą w skład spadku oraz te, których dotyczą zapisy windykacyjne. Podaje się również ich wartość z chwili otwarcia spadku. Ujawnieniu podlegają długi spadkowe wraz z ich wysokością, również z chwili otwarcia spadku.

Podmiot, który realizuje spis inwentarza zobowiązany jest zachować należytą staranność, to znaczy określić jak najdokładniej wartość przedmiotów oraz zrobić to w jak najbardziej obiektywny sposób. Poza tym, spis musi być zupełny, co oznacza że nie można świadomie pominąć żadnych znanych części wchodzących w skład majątku.

 

Kiedy wykonuje się spis inwentarza i dlaczego jest on istotny?

Spis inwentarza należy wykonać zaraz po śmierci spadkodawcy. Powoduje to zabezpieczenie przed utratą przedmiotów wchodzących w masę spadkową. Wykonanie spisu inwentarza jest bardzo istotne, ponieważ chroni spadkobiercę przed odpowiedzialnością za długi spadkowe, która pojawiłaby się w przypadku przejęcia spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Dzięki wykonaniu spisu, odpowiedzialność ograniczona zostaje wyłącznie do wysokości inwentarza, który powinien zostać prawidłowo określony.

Gdy komornik przeprowadzi spis inwentarza, przesyła do sądu akta sprawy. Każda z osób posiadających prawa do spadku może zapoznać się ze spisem oraz może dokonać podziału majątku (polubownie lub sądownie). W przypadku, gdy spadkobierca jest jeden, może on odebrać swój spadek albo go nie przyjąć.

 

Dlaczego warto powierzyć wykonanie spisu inwentarza komornikowi?

Zrealizowanie spisu inwentarza, choć możliwe do samodzielnego wykonania, pochłania sporą ilość czasu i energii. Wiąże się z załatwianiem różnego rodzaju spraw w sądach. Pomoc komornika w wykonaniu tego rodzaju spisu odciąża spadkobiercę w trudnym dla niego czasie żałoby, przyspiesza proces oraz umożliwia wysoki stopień staranności działań. Komornicy mają również przewagę w kontakcie z bankami. Ma to znaczenie również dlatego, że zdarza się, iż niektóre z banków surowo strzegą tajemnicy bankowej, chroniąc informacji o długach oraz aktywach osoby zmarłej.